وبلاگ تخصصي برنامه نويسي با VB

مثالی از کار با توابع DialUp موجود در کتابخانه WinInet

در اين بخش که آخرين بخش از مباحث WinInet API است برنامه ای نمونه برای کار با توابع مودمی اين کتابخانه ارائه خواهيم داد :

برای نوشتن برنامه ای که بتوان از طريق آن با استفاده از مودم به اينترنت متصل شد بصورت زير عمل می کنيم :
در ابتدا بايستی تابع InternetDial را Declare کنيم :

Private Declare Function InternetDial Lib "wininet.dll" Alias "InternetDialA" (ByVal hwndParent As Long, ByVal lpszConnectoid As String, ByVal dwFlags As Long, lpdwConnection As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

سپس وضعيت شماره گيری را در متغيری به اسم lOption قرار می دهيم . اين متغير می تواند مقادير زير را داشته باشد :
- DF_FORCE_ONLINE
- DF_FORCE_UNATTENDED
- DF_DIAL_FORCE_PROMPT
- DF_DIAL_UNATTENDED
حال نام اتصالی را که می خواهيم از آن استفاده شود در متغيری به اسم ConnectionName قرار می دهيم .
همچنين دو متغير به اسم ConnectionID و RetVal را از نوع long تعريف می کنيم .

حال تابع InternetDial را بصورت زير صدا می کنيم :

RetVal = InternetDial(Me.hwnd, ConnectionName, lOption, ConnectionID, 0)

اگر RetVal مخالف صفر باشد عمل Dial بدرستی انجام شده است .

برای قطع اتصال فوق بايستی از تابع InternetHangUp استفاده کنيم . برای اينکار ابتدا تابع فوق را Declare می کنيم :

Private Declare Function InternetHangUp Lib "wininet.dll" (ByVal dwConnection As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

سپس اين تابع را بصورت زير فراخوانی می کنيم :

RetVal = InternetHangUp(ConnectionID, 0)

برای اينکه مودم را مجبور کنيم تا بطور اتوماتيک از اتصال پيش فرض سيستم برای شماره گيری استفاده کند از تابع InternetAutodial  استفاده می کنيم .
برای اينکار ابتدا تابع را Declare می کنيم :

Private Declare Function InternetAutodial Lib "wininet.dll" (ByVal dwFlags As Long, ByVal hwndParent As Long) As Long

سپس تابع را بصورت زير فراخوانی می کنيم :

RetVal = InternetAutodial(ADF_FORCE_UNATTENDED, Me.hwnd)

اگر RetVal مخالف صفر باشد عمل AutoDial بدرستی انجام شده است .

برای قطع اتصالی که توسط AutoDial ايجاد شده از تابع InternetAutodialHangup استفاده می کنيم . ابتدا اين تابع را Declare می کنيم :

Private Declare Function InternetAutodialHangup Lib "wininet.dll" (ByVal dwReserved As Long) As Long

فراخوانی اين تابع بصورت زير است :

    Call InternetAutodialHangup(0)

برای اينکه بفهيم آيا اتصال به اينترنت وجود دارد يا نه از تابع InternetGetConnectedStateEx استفاده می کنيم . برای اينکار ابتدا تابع را Declare می کنيم :

Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll" Alias "InternetGetConnectedStateExA" (lpdwFlags As Long, lpszConnectionName As Long, dwNameLen As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

سپس تابع را بصورت زير فراخوانی می کنيم :

strConnectionName = Space(256)
lNameLen = 256
lPtr = StrPtr(strConnectionName)
lNameLenPtr = VarPtr(lNameLen)
RetVal = InternetGetConnectedStateEx(lConnectionFlags, ByVal lPtr, ByVal lNameLen, 0)

که strConnectionName از نوع String و بقيه متغيرها از نوع Long هستند .

اگر RetVal مخالف صفر باشد اتصال برقرار است .

ثابتهايی که در کدهای فوق استفاده شده عبارتند از :

Private Const INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE = 1&
Private Const INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED = 2&
Private Const INTERNET_AUTODIAL_FAILIFSECURITYCHECK = 4&

Private Const INTERNET_DIAL_FORCE_PROMPT = &H2000
Private Const INTERNET_DIAL_SHOW_OFFLINE = &H4000
Private Const INTERNET_DIAL_UNATTENDED = &H8000

+ برای مبحث بعدی پيشنهاد بدهيد :
- آموزش RasAPI
- آموزش  Multimedia API
- آموزش  تهيه DataReport در ويژوال بيسيک
- آموزش  مباحث .NET
- مباحث پيشنهادی ديگر


 + بزودی بخش چهارم پاسخ به سوالات را ارائه خواهم کرد .

+ حامد شیدائیان ; ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()