وبلاگ تخصصي برنامه نويسي با VB

طراحي فرمهاي دلخواه براي برنامه هاي ويژوال بيسيک

فرض کنيد يک image غير مستطيلي داريد که مي خواهيد از آن بعنوان فرم برنامه تان استفاده کنيد
۱ - تصوير فرم مورد نظرتان را طراحي کرده و با فرمت bmp ذخيره کنيد . دقت نماييد که بايستي image خود را درون يک کادر مستطيلي قرار دهيد که با يک رنگ با RGB مشخص رنگ آميزي شده است :


۲ - يک فرم ويژوال بيسيک ايجاد کنيد و خاصيت BorderStyle آنرا صفر نماييد .
3 - در متد Form Load بايستي image مورد نظر را به فرمتان assign کنيد :


Me.picture=loadpicture(yourimagename)x
Me.width=Me.picture.width
Me.height=Me.picture.height


4 - سپس بايستي يک ناحيه از اين image بسازيد که نسبت به رنگ RGB اي که در بالا به آن اشاره کردم transparent باشد . اگر فرض کنيم اين رنگ ، رنگ سياه باشد ( r=0 , g=0, b=0 ) :


LRegion=MakeRgn(yourimagename,0,0,0)x


5 - حال بايستي ناحيه مشخص شده را بعنوان فرم برنامه تان قرار دهيد :


call SetWindowRgn(Me.hwnd,LRegion,True)x


6 - يک ماژوال ايجاد کنيد و خطوط زير را در آن بنويسيد :


Public Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal bRedraw As Boolean) As Long
Public Declare Function MakeRgn Lib "Region.dll" (ByVal FileName As String, ByVal R As Integer, ByVal g As Integer, ByVal b As Integer) As Long
Public Declare Function DeleteRgn Lib "Region.dll" (ByVal Region As Long)x

Global lRegion As Long


7 - در متد Form Unload عبارت زير را قرار دهيد :


Call DeleteRgn(LRegion)x


نکته ۱: بوسيله روتين زير مي توانيد فرم خود را در وسط صفحه قرار دهيد :


Sub CenterForm(frm As Form)
frm.Left = (Screen.Width - frm.Width) / 2
frm.Top = (Screen.Height - frm.Height) / 2
End Sub


نکته ۲ : براي دريافت Region.dll با من تماس بگيريد .

+ حامد شیدائیان ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸۱
comment نظرات ()